زراعت درتخار
کشاورزی درافغانستان Agriculture at Afghanistan  

آبیاری:

      آبیاری یکی از فعالیت های مهم منجمت باغداری می باشد در این مورید باغداران باید توجه خاص داشته باشند.

آبیاری بشکل زیکزاک:

این طریقه آبیاری یک از طریقه های پیشرفته بوده که امروز در تمامی جهان تطبیق گردیده است که دز این طریقه نتیجه مطلوب وقناعت بخش داده است.

طریقه ساختن آن:

طریقه ساختن آن قسمی است که ابتدا یک جوی در بالای باغ به عمق 50 cm متر کشیده می شود و بعداً یک قطار درخت گذشته ودر قطار بعدی جوی فرعی را میکشیم و هر درخت را جداگانه آب میدهیم، اطراف درختان را نظر به سن سال درخت جویه میسازیم این طریقه آبیاری چندین فواید دارد.

فواید آبیاری زیکزاک:

1-       این طریقه آبیاری امراض ریشه درخت از یک درخت به درخت دیگر انتقال نمی کند.

2-       به آب کم ضرورت دارد.

3-       مواد عضوی و کود شسته نمی شود.

4-       خاک تخریب نمی شود.

5-       درخت ها مقاومت زیاد پیدا می کند.

6-       هر درخت نظر به ضرورت آن کود داده می شود.

7-       کنترول گیاهان هرزه آن آسانتر می شود.

8-       از ضایع شدن کود جلوگیری می کند.

آبیاری به سیستم جویه Furrow irrigation

جهت آبیاری به سیستم جویه زمین پس از هموار کاری و ماله جویک های متعدد موازی پهلوی همدیگر و یا غیر موازی پهلوی همدیگر ساخته شده تخم و یا نهال به دو طرف و یا به یک طرف آن کشت میگردد. در اثنای آبیاری آب به جویه ها رهنمائی شده و بدون اینکه پشته جویه ها زیر آب شوند تا عمق معینه پر آب میشوند و آب به طور جانبی به خاک جویه و عمودا به عمق زمین حرکت کدره و ذریعه ریشه ها جذب میگردد وبدین اساس چون تمام سطح زمین غرق آب نمیشودآبیاری به سیستم جویه با مقایسه با سایر انواع آبیاری سطحی فواید ذیل را در بر دارد.

الف: جلوگیری از تبخیر متداوم آب از سطح زمین.

ب: کم ساختن درجه سخت شدن (Paddling) در زمین های Clay .

ج: تهویه متداوم میحط ریشه.

د: ممانعت از تشکیل قشر سخت (Crust) در تمام سطح زمین.

هـ: ثبات بهتر حرارت در میحط ریشه.

و امکان اجرای زودتری خشاوه پس از آبیاری طول، عرض، و فاصله در جویه از همدیگر یکسان نبوده و تابع شرایط خاص میباشد. مانند نوع خاک، نوع نبات، درجه میلان، مقدار آب وغیره.

غرق آب ساختن بدون کنترول:

این نوع آبیاری از بدوی ترین نوع آبیاری است که از دوره های قدیم تا حال رواج دارد.

در این نوع آبیاری محاط کردن کامل زمین توسط پلوان ها ویا ساختن کردها به هدف ایستاده کردن آب ضروری بنوده بلکه آب مستقیماً از جوی به زمین هدایت شده و ذریعه بیل راه آن باز و به هر طرف رهنمائی میشود.

این نوع آبیاری در جاهای زیاد عملی میشود که آب فراوان و ارزان باشد زیرا ضایع آب در آن زیاد است.

انواع روش های آبیاری :

1-       آبیاری سطحی :

آب از نهر آبیاری یا لوله دریچه دار در سطح خاک جریان یافته و یا نفوز تدریجی در خاک در اختیار ریشه نبات قرار میگرد آبیاری سطحی به سه روش می باشد.

آبیاری کرسی- آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می شود.

2-       آبیاری تحت فشار

بطور کلی سیستم های آبیاری تحت فشار به روش های گفته می شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مرزعه توزیع می کنند .

آبیاری تحت فشار به دورش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می شود.

روش آبیاری موضعی به دو دسته آبیاری قطره ای و خطی انجام میگردد که این دو روش به مقدار زیادی صرفه جوی در مصرف آب خواهد داشت.

3-       آبیاری زیر زمین:

در این روش آبیاری رطوبت لازم برای محیط ریشه گیاه توسط کنترول سطح رستائی  بر است. برای این منظور لازم است که یک لایه غیر قابل نفوذ در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد تا بتوان سطح ریستابی را کنترول نمود. از مهمترین مشخص های این روش مرطوب شدن سطح خاک است بطوریکه معمولاً برای تامین آب در محیط ریشه سطح ریستائی به حدی بالا آورده می شود که رطوبت میتواند با استفاده از خاصیت مونیگی به محیط ریشه برسد.

آبیاری قطره ئی Drip or Trickle  

ابیاری قطره ئی در فرانسه انکشاف یافته ویش رفته های زیاد کرده است. این نوع آبیاری از مدت های زیاد در Greenhouse  گیرین هوس بکار برده شده است. در این چند سال آخیر در مرزع استعمال آن نیز رایج گردیده      است.

      طریقه بسیار موثر می باشد زیر آب به قسم قطره چکان برای هر نبات علاوه میکردد این طریقه مصرف اولی زیادی ایجاد می نماید و هم جهان گاه گاهی بندش پیدا می کند ولی مفاد زیادهم دارد. ناگفته بناید گذاشت این طریقه برای اولین بار در اسرایل بوجود آمده است . این طریقه طوریکی کار می نماید که یک پایپ پلتاستکی منفذ دار نزدیک قطر نبات طوری به سطح جا داده می شود که باری هر نبات یک آب رو یا ففذ تحیه می شود و این پایپ به پایپ عمومی بسته می شود تمام پایپ ها تا ختم دوره نمو همراه نباتات در ساحه مینماید و آب هر روز به دور دادن شردهن در پایپ ها جریان پیدا نموده و در بیخ نباتات علاوه میگردد منفذ ها طوری عیار گردیده که آب بقسم قطره ئی برای نبات تحیه میشود.

مفاد آبیاری قطره ئی

الف: موثریت استعمال آب فوق العاده است و هیچ ضایعات رخ نمیدهد.

1-        آب ه روز نظر به ضروت نبات تهیه میگردد.

2-        تبخیر آب از سطح خاک به حد اقل رسیده و از ضایعات آب توسط Deep Percolation ضایعات جریان آب یا نیستر از منطقه ریشه جلوگیری می شود.

3-        از قلت آب برای نباتات جلوگیری به عمل میاید.

4-     کود های کیماوی و عناصر ضروری را میتوان به آسانی در منطقه ریشه برای نباتات تحیه نمود. در این طریقه به اساس یک تحقیق ک در اسرائیل همرای آب نمکی بالای بادنجان رومی صورت گرفته حاصلات از 25-65 فیصد نسبت به طریقه جویه ریشه وطریقه Sprinker بارانی زیاد شده است.

5-     طریقه آبیاری قطره ئی همرای آبیاری نمکی 900gr کلوراید در یک لیتر دارا باشد نتیجه خوبتر میدهد چون آب هر روز در منصلقه ریشه مستقیماً استعمال میگردد به هیمن دلیل منصلقه ریشه را دقیق نگهداری نموده و از غلظت نمک میکاهد این نوع آبیاری وآبیاری بارانی برای نبات کوتاه ریشه فوق العاده موثر است.

ب: نواقص آبیاری قطره ئی:

1-        قیمت و یا مصرف اولی سیستم یا فعال نمودن سیستم بسیار زیاد است.

2-        خطر مسدود شدن نایزل میرود.

وقت و ضرورت آبیاری و مقدار مناسب آب آبیاری:

در وقت آبیاری و به کار بردن مقدار مناسب آب آبیاری باید نکات ذیل مدنظر گرفته شود.

1-        نیاز آبی نباتات

2-        مهیا بودن آب آبیاری

3-        ظرفیت نگهداشت آب در خاک ساخته ریشه است.

مصرف آب توسط نباتات:

مصرف آب توسط نباتات عبارت از هضم یا عمق آبیست که از برک های نباتات تبخیر شده و در عملیا مینابولیکی در ساختان انساج نبات ب مصرف میرسد و هم آب که در سا نباتات از خاک تبخیر گردیده و یا توسط گیاهان هرزه به مصرف رسیده باشد و یا به عباره دیگر اگر در خاک از مجموعه آب علاوه شده باشد آب روی زمین و آب که از منطقه ریشه پائین رفته شود و یا در خاک مانده شده باشد کم گردد مصرف نبات حاصل می شود. مصرف آب توسط نباتات به دو نوع نشان داده میتواند.

1-       مصرف حقیقی آب توسط نباتات

2-       مصرف مملکنه آب توسط نباتات

      مصرف حقیقی آب توسط نباتات تحت شرایط عادی دریک مزرعه صورت میگرد که در آن یک حصه سطح خاک توسط نبات پوشیده نمی باشد و همچنان مقدار رطوبت در خاک تفسیر می نماید.

در وقتیکه تمام سطح خاک سبزی بالای برک های نبات تشکیل میدهد و خاک دارای رطوبت کافی بوده و هیچ محدودیت در جذب آب توسط نباتات دیده نشده و آب که توسط نباتات به مصرف میرسد بنام مصرف ممکنه آب توسط نباتات یاد میگردد

خصوصيات كه هرادويه فروش بايد داشته باشد  ازلباس طبعي دست كش پوزبند را در وقت خريد فروش وبازوبسته كرند ادويه جات باخود داشته باشد .

 

[ Wed 26 Aug 2009 ] [ ۱۸:۴۶ بعد از ظهر ] [ محمد امین نثار. ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

محمد امین نثارهستم امیداست وقت کم تان را مصروف دیدن وخواندن این وب بگذرانیداندکی خواهید آموخت دوستان عزیز بانظردادن تان مرامدیون احسان تان قرارمیدهد.
منتظیرنظریات تان هستم.
امکانات وب
https://www.facebook.com/groups/208089579249185/